Leveringsvoorwaarden Repamatic

Deze verkoopvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2000.

Kwaliteit

1.
Repamatic is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst
beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst,
indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond
van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen
niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk
vervanging.
2.
Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de
klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur
wenden. Desgevraagd kan Repamatic daarbij tussen de klant en de
fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product
namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of
importeur.
Eigendomsvoorbehoud

3.
Repamatic blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant
niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip
van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.
Betaling

4.
Onverminderd het in artikel 5 bepaalde zal de klant de prijs direct en
contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede
verstaan overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
5.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van
alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Klachten

6.
Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij Repamatic te
worden ingediend.
7.
In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering
te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te
worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
Niet afgehaalde producten

8.
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen waarvan
de laatste bij aangetekend schrijven van Repamatic aan de klant dat
hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant
gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op
te halen of in ontvangst te nemen, is Repamatic bevoegd het product te
verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
Prijzen

9.
Indien voor de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, is Repamatic gerechtigd de desbetreffende extra kosten in
rekening te brengen.
Incasso

10.
Indien de klant in verzuim verkeert en Repamatic tot invordering
overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan
verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij Repamatic verkiest
om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen
bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente,
vermeerderd met 2%.
Overmacht

11.
Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers
van Repamatic aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden,
brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.
Schadevergoeding

12.
De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten
van Repamatic wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de
koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer
voor vergoeding in aanmerking. Het recht op vergoeding van schade
vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep
is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en
bij alle overige gebreken binnen 5 dagen na de ontdekking van de
schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien
deze later dan 3 maanden na aflevering van het verkochte aan het
licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het
verkochte - verrichte (reparatie/installatie-)werkzaamheden komt niet
voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 1 maand na de
uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.
13.
Repamatic hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg
is van overmacht.

Reparatievoorwaarden Repamatic
Reparatievoorwaarden Repamatic zijn van toepassing in gevallen waarin
Repamatic als reparateur van huishoudapparaten (hierna te noemen “het
product”) optreedt.

Deze reparatievoorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2000.

Klachten

1.
Bij reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de opdrachtbon zijn omschreven.

Prijs

2.
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles
inclusief BTW.


Opdrachtbon

3.
De opdrachtbon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de opdrachtbon tevens een raming van de reparatiekosten.


Stoppen of doorgaan

4.
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de opdrachtbon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de opdrachtbon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat
geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5.
De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Repamatic en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de opdrachtbon. Repamatic stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

6.
Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte
gebracht en kan deze Repamatic niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Kwaliteit

7.
Indien daarvoor niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of , wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Repamatic de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking van de klant.

8.
Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

9.
Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.


Aansprakelijkheid

10.
Repamatic is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie

11.
Repamatic geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparatie verricht aan producten met bliksem-,
water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

12.
Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Repamatic een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
• Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
• Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
• Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten

13.
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van Repamatic aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Repamatic bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

II. Verkoopvoorwaarden Repamatic
Verkoopvoorwaarden Repamatic zijn van toepassing in gevallen waarin Repamatic als verkoper van huishoudapparaten (hierna te noemen “het product”) optreedt.

© 2009 - 2024 Repamatic - REPARATIE EN VERKOOP - wasmachine, wasdroger, vaatwasser | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel